eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1028

NGC 1028
Objekt NGC 1028 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1028 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h39m37.1s; Dec= 10°50'36"
RedShift (z): 0.028614
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1028: na základe množstva červeného posunu (z) - 120.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1028 : PGC 10068, MCG 2-7-23, CGCG 439-25

Blízke objekty: NGC 1026, NGC 1027, NGC 1029, NGC 1030

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.