eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1135

NGC 1135
Objekt NGC 1135 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1135 - galaxie v súhvezdí Hodiny
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h50m47.2s; Dec= -54°55'46"
RedShift (z): 0.044494
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1135: na základe množstva červeného posunu (z) - 187.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1135 : PGC 10800, ESO 154-18

Blízke objekty: NGC 1133, NGC 1134, NGC 1136, NGC 1137

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.