eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1133

NGC 1133
Objekt NGC 1133 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1133 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h52m42.2s; Dec= -8°48'16"
RedShift (z): 0.017748
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1133: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1133 : PGC 10885, MCG -2-8-15, IRAS 02502-0900

Blízke objekty: NGC 1131, NGC 1132, NGC 1134, NGC 1135

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.