eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1132

NGC 1132
Objekt NGC 1132 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1132 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.3'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h52m51.8s; Dec= -1°16'28"
RedShift (z): 0.023133
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1132: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1132 : PGC 10891, UGC 2359, MCG 0-8-40, CGCG 389-40

Blízke objekty: NGC 1130, NGC 1131, NGC 1133, NGC 1134

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.