eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1130

NGC 1130
Objekt NGC 1130 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1130 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=15.1m; B=16.1m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h54m24.5s; Dec= 41°36'22"
RedShift (z): 0.020447
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1130: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1130 : PGC 10951, MCG 7-7-2, CGCG 539-122, CGCG 540-4

Blízke objekty: NGC 1128-2, NGC 1129, NGC 1131, NGC 1132

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.