eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1158

NGC 1158
Objekt NGC 1158 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1158 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.90'x0.6'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h57m11.4s; Dec= -14°23'42"
RedShift (z): 0.028236
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1158: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1158 : PGC 11157, MCG -3-8-49, NPM1G -14.0147

Blízke objekty: NGC 1156, NGC 1157, NGC 1159, NGC 1160

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.