eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1163

NGC 1163
Objekt NGC 1163 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1163 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x0.3'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h0m22s; Dec= -17°9'10"
RedShift (z): 0.007619
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1163: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1163 : PGC 11359, MCG -3-8-56, FGC 373, IRAS 02580-1720

Blízke objekty: NGC 1161, NGC 1162, NGC 1164, NGC 1165

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.