eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1162

NGC 1162
Objekt NGC 1162 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1162 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.4'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h58m55.9s; Dec= -12°23'54"
RedShift (z): 0.013139
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1162: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1162 : PGC 11274, MCG -2-8-36

Blízke objekty: NGC 1160, NGC 1161, NGC 1163, NGC 1164

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.