eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1213

NGC 1213
Objekt NGC 1213 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1213 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: Sd - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.4'
veľkosť: V=14.4m; B=15.0m
Jas povrchu: 15.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h9m17.3s; Dec= 38°38'57"
RedShift (z): 0.011435
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1213: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1213 : PGC 11789, IC 1881, UGC 2557, MCG 6-7-45, CGCG 524-58

Blízke objekty: NGC 1211, NGC 1212, NGC 1214, NGC 1215

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.