eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1215

NGC 1215
Objekt NGC 1215 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1215 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.2'
veľkosť: V=14.1m; B=15.0m
Jas povrchu: 14.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h7m9.6s; Dec= -9°35'34"
RedShift (z): 0.016268
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1215: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1215 : PGC 11687, MCG -2-8-55, HCG 23B

Blízke objekty: NGC 1213, NGC 1214, NGC 1216, NGC 1217-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.