eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1216

NGC 1216
Objekt NGC 1216 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1216 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h7m18.5s; Dec= -9°36'45"
RedShift (z): 0.017922
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1216: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1216 : PGC 11693, MCG -2-8-56, HCG 23C

Blízke objekty: NGC 1214, NGC 1215, NGC 1217-2, NGC 1217-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.