eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1214

NGC 1214
Objekt NGC 1214 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1214 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h6m56s; Dec= -9°32'39"
RedShift (z): 0.016241
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1214: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1214 : PGC 11675, MCG -2-8-51, HCG 23A

Blízke objekty: NGC 1212, NGC 1213, NGC 1215, NGC 1216

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.