eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1232

NGC 1232
Objekt NGC 1232 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1232 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 7.40'x6.5'
veľkosť: V=9.9m; B=10.5m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h9m45.3s; Dec= -20°34'45"
RedShift (z): 0.005347
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1232: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1232 : PGC 11819, ESO 547-14, MCG -4-8-32, Arp 41

Blízke objekty: NGC 1230, NGC 1231, NGC 1232A, NGC 1233

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.