eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1231

NGC 1231
Objekt NGC 1231 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1231 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=14.2m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h6m29.3s; Dec= -15°34'9"
RedShift (z): 0.007910
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1231: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1231 : PGC 11658, MCG -3-8-74

Blízke objekty: NGC 1229, NGC 1230, NGC 1232, NGC 1232A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.