eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1253

NGC 1253
Objekt NGC 1253 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1253 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.30'x2.3'
veľkosť: V=11.7m; B=12.3m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h14m9.2s; Dec= -2°49'23"
RedShift (z): 0.005713
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1253: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1253 : PGC 12041, MCG -1-9-18, UGCA 62, Arp 279, KUG 0311-030

Blízke objekty: NGC 1252, NGC 1253A, NGC 1254, NGC 1255

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.