eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1252

NGC 1252
Objekt NGC 1252 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1252 - skupina hviezd v súhvezdí Hodiny
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 8.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h10m44s; Dec= -57°45'30"
Iné mená objektu NGC 1252 : ESO 116-?11

Blízke objekty: NGC 1250, NGC 1251, NGC 1253A, NGC 1253

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.