eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1289

NGC 1289
Objekt NGC 1289 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1289 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.1'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h18m49.8s; Dec= -1°58'23"
RedShift (z): 0.009460
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1289: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1289 : PGC 12342, IC 314, UGC 2666, MCG 0-9-54, CGCG 390-55

Blízke objekty: NGC 1287, NGC 1288, NGC 1290, NGC 1291

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.