eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1324

NGC 1324
Objekt NGC 1324 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1324 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x0.8'
veľkosť: V=12.7m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h25m1.7s; Dec= -5°44'43"
RedShift (z): 0.018906
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1324: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1324 : PGC 12772, MCG -1-9-38, IRAS 03225-0555

Blízke objekty: NGC 1322, NGC 1323, NGC 1325, NGC 1325A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.