eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1354

NGC 1354
Objekt NGC 1354 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1354 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x0.8'
veľkosť: V=12.3m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h32m29.2s; Dec= -15°13'15"
RedShift (z): 0.006011
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1354: na základe množstva červeného posunu (z) - 25.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1354 : PGC 13130, MCG -3-10-4, IRAS 03301-1523

Blízke objekty: NGC 1352, NGC 1353, NGC 1355, NGC 1356

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.