eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1352

NGC 1352
Objekt NGC 1352 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1352 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h31m32.9s; Dec= -19°16'40"
RedShift (z): 0.014550
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1352: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1352 : PGC 13091, ESO 548-30, MCG -3-10-2, NPM1G -19.0148

Blízke objekty: NGC 1351, NGC 1351A, NGC 1353, NGC 1354

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.