eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1370

NGC 1370
Objekt NGC 1370 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1370 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h35m14.4s; Dec= -20°22'24"
RedShift (z): 0.003546
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1370: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1370 : PGC 13265, ESO 548-48, MCG -3-10-13, IRAS 03330-2032

Blízke objekty: NGC 1368, NGC 1369, NGC 1371, NGC 1372

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.