eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1369

NGC 1369
Objekt NGC 1369 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1369 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.4'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h36m45.2s; Dec= -36°15'20"
RedShift (z): 0.004717
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1369: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1369 : PGC 13330, ESO 358-34, MCG -6-9-4, FCC 176

Blízke objekty: NGC 1367, NGC 1368, NGC 1370, NGC 1371

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.