eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1376

NGC 1376
Objekt NGC 1376 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1376 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x1.9'
veľkosť: V=12.1m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h37m6s; Dec= -5°2'34"
RedShift (z): 0.013852
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1376: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1376 : PGC 13352, MCG -1-10-11, IRAS 03346-0512

Blízke objekty: NGC 1374, NGC 1375, NGC 1377, NGC 1378

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.