eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1392

NGC 1392
Objekt NGC 1392 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1392 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Eridanus
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h37m30.3s; Dec= -37°8'5"

Blízke objekty: NGC 1390, NGC 1391, NGC 1393, NGC 1394

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.