eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1393

NGC 1393
Objekt NGC 1393 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1393 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x1.3'
veľkosť: V=12.0m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h38m38.4s; Dec= -18°25'43"
RedShift (z): 0.007175
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1393: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1393 : PGC 13425, ESO 548-58, MCG -3-10-19

Blízke objekty: NGC 1391, NGC 1392, NGC 1394, NGC 1395

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.