eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1394

NGC 1394
Objekt NGC 1394 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1394 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.4'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h39m6.7s; Dec= -18°17'32"
RedShift (z): 0.014153
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1394: na základe množstva červeného posunu (z) - 59.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1394 : PGC 13444, ESO 548-60, MCG -3-10-21

Blízke objekty: NGC 1392, NGC 1393, NGC 1395, NGC 1396

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.