eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1396

NGC 1396
Objekt NGC 1396 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1396 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.70'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h38m6.5s; Dec= -35°26'23"
RedShift (z): 0.002695
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1396: na základe množstva červeného posunu (z) - 11.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1396 : PGC 13398, FCC 202

Blízke objekty: NGC 1394, NGC 1395, NGC 1397, NGC 1398

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.