eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1434

NGC 1434
Objekt NGC 1434 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1434 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h46m12.8s; Dec= -9°40'59"
RedShift (z): 0.033650
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1434: na základe množstva červeného posunu (z) - 142.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1434 : PGC 13804

Blízke objekty: NGC 1432, NGC 1433, NGC 1435, NGC 1436

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.