eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 145

NGC 145
Objekt NGC 145 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 145 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBdm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.5'
veľkosť: V=12.7m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m45.6s; Dec= -5°9'14"
RedShift (z): 0.013804
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 145: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 145 : PGC 1941, MCG -1-2-27, Arp 19, IRAS 00292-0525

Blízke objekty: NGC 143, NGC 144, NGC 146, NGC 147

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.