eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1479

NGC 1479
Objekt NGC 1479 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1479 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Eridanus
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h54m20.4s; Dec= -10°12'31"

Blízke objekty: NGC 1477, NGC 1478, NGC 1480, NGC 1481

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.