eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1480

NGC 1480
Objekt NGC 1480 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1480 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Eridanus
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h54m32s; Dec= -10°15'30"

Blízke objekty: NGC 1478, NGC 1479, NGC 1481, NGC 1482

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.