eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 158

NGC 158
Objekt NGC 158 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 158 - dve hviezdy v súhvezdí Veľryba
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h35m5.5s; Dec= -8°20'42"

Blízke objekty: NGC 156, NGC 157, NGC 159, NGC 160

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.