eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 160

NGC 160
Objekt NGC 160 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 160 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x1.2'
veľkosť: V=12.7m; B=13.6m
Jas povrchu: 14.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h36m4.1s; Dec= 23°57'29"
RedShift (z): 0.017525
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 160: na základe množstva červeného posunu (z) - 74.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 160 : PGC 2154, UGC 356, MCG 4-2-33, CGCG 479-43, near SAO 74134

Blízke objekty: NGC 158, NGC 159, NGC 161, NGC 162

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.