eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1599

NGC 1599
Objekt NGC 1599 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1599 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.8'
veľkosť: V=13.7m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h31m38.8s; Dec= -4°35'19"
RedShift (z): 0.013523
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1599: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1599 : PGC 15403, MCG -1-12-16, IRAS 04292-0441

Blízke objekty: NGC 1597, NGC 1598, NGC 1600, NGC 1601

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.