eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1597

NGC 1597
Objekt NGC 1597 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1597 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h31m13.4s; Dec= -11°17'24"
RedShift (z): 0.033390
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1597: na základe množstva červeného posunu (z) - 141.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1597 : PGC 15374, MCG -2-12-32, NPM1G -11.0163, IRAS 04287-1124

Blízke objekty: NGC 1595, NGC 1596, NGC 1598, NGC 1599

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.