eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1596

NGC 1596
Objekt NGC 1596 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1596 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 3.70'x0.9'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h27m38s; Dec= -55°1'35"
RedShift (z): 0.005037
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1596: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1596 : PGC 15153, ESO 157-31, AM 0426-550

Blízke objekty: NGC 1594, NGC 1595, NGC 1597, NGC 1598

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.