eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1653

NGC 1653
Objekt NGC 1653 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1653 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.5'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h45m47.5s; Dec= -2°23'34"
RedShift (z): 0.014447
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1653: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1653 : PGC 15942, UGC 3153, MCG 0-13-3, CGCG 394-2

Blízke objekty: NGC 1651, NGC 1652, NGC 1654, NGC 1655

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.