eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1655

NGC 1655
Objekt NGC 1655 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1655 - dve hviezdy v súhvezdí Býk
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h47m11.8s; Dec= 20°55'25"

Blízke objekty: NGC 1653, NGC 1654, NGC 1656, NGC 1657

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.