eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1688

NGC 1688
Objekt NGC 1688 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1688 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.40'x1.9'
veľkosť: V=12.1m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h48m23.5s; Dec= -59°48'0"
RedShift (z): 0.004095
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1688: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1688 : PGC 16050, ESO 119-6, AM 0447-595, IRAS 04476-5953

Blízke objekty: NGC 1686, NGC 1687, NGC 1689, NGC 1690

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.