eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1690

NGC 1690
Objekt NGC 1690 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1690 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h54m19.3s; Dec= 1°38'26"
RedShift (z): 0.029230
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1690: na základe množstva červeného posunu (z) - 123.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1690 : PGC 16290, UGC 3198, MCG 0-13-27, CGCG 394-30

Blízke objekty: NGC 1688, NGC 1689, NGC 1691, NGC 1692

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.