eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1698

NGC 1698
Objekt NGC 1698 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1698 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.60'
veľkosť: V=12.1m; B=12.2m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h49m4.5s; Dec= -69°6'49"
Iné mená objektu NGC 1698 : ESO 56-SC6, in LMC

Blízke objekty: NGC 1696, NGC 1697, NGC 1699, NGC 1700

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.