eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1696

NGC 1696
Objekt NGC 1696 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1696 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.90'
veľkosť: V=14.0m; B=14.4m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h48m30s; Dec= -68°14'35"
Iné mená objektu NGC 1696 : ESO 56-SC4, in LMC

Blízke objekty: NGC 1694, NGC 1695, NGC 1697, NGC 1698

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.