eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1709

NGC 1709
Objekt NGC 1709 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1709 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h58m44s; Dec= -0°28'40"
RedShift (z): 0.015718
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1709: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1709 : PGC 16462, NGC 1717, MCG 0-13-54, CGCG 394-58, NPM1G -00.0168

Blízke objekty: NGC 1707, NGC 1708, NGC 1710, NGC 1711

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.