eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1711

NGC 1711
Objekt NGC 1711 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1711 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.40'
veľkosť: V=10.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h50m36.2s; Dec= -69°59'8"
Iné mená objektu NGC 1711 : ESO 56-SC10, in LMC

Blízke objekty: NGC 1709, NGC 1710, NGC 1712, NGC 1713

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.