eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1710

NGC 1710
Objekt NGC 1710 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1710 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=12.7m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h57m16.8s; Dec= -15°17'20"
RedShift (z): 0.016875
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1710: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1710 : PGC 16396, IC 2108, MCG -3-13-37

Blízke objekty: NGC 1708, NGC 1709, NGC 1711, NGC 1712

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.