eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1725

NGC 1725
Objekt NGC 1725 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1725 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h59m22.9s; Dec= -11°7'55"
RedShift (z): 0.012956
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1725: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1725 : PGC 16488, MCG -2-13-28, VV 699

Blízke objekty: NGC 1723, NGC 1724, NGC 1726, NGC 1727

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.