eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1758

NGC 1758
Objekt NGC 1758 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1758 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Býk
Typ: IV1p -
Uhlové rozmery: 40.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h4m36s; Dec= 23°47'54"
Iné mená objektu NGC 1758 : OCL 453

Blízke objekty: NGC 1756, NGC 1757, NGC 1759, NGC 1760

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.