eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1759

NGC 1759
Objekt NGC 1759 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1759 - galaxie v súhvezdí Rydlo
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h0m49s; Dec= -38°40'25"
RedShift (z): 0.054241
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1759: na základe množstva červeného posunu (z) - 229.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1759 : PGC 16547, ESO 305-1, MCG -6-12-2, AM 0459-384

Blízke objekty: NGC 1757, NGC 1758, NGC 1760, NGC 1761

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.