eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1761

NGC 1761
Objekt NGC 1761 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1761 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=9.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h56m42s; Dec= -66°28'45"
Iné mená objektu NGC 1761 : ESO 85-SC18, in LMC

Blízke objekty: NGC 1759, NGC 1760, NGC 1762, NGC 1763

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.