eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1760

NGC 1760
Objekt NGC 1760 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1760 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h56m36s; Dec= -66°31'24"
Iné mená objektu NGC 1760 : ESO 85-EN19

Blízke objekty: NGC 1758, NGC 1759, NGC 1761, NGC 1762

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.